සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අයදුම්පත

වාත්තු ඇක්‍රිලික් පත්රයේ ලක්ෂණය වන්නේ සුපිරි විනිවිදභාවය, ඉහළ ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය, බහුල වර්ණය, පහසුවෙන් පිරිසැකසුම් කිරීම, හොඳ විදුලි පරිවරණය, ප්ලාස්ටික් අතර කාලගුණික ප්‍රතිරෝධය සහ හොඳ රසායනික ඉවසීමක් තිබීමයි. එබැවින් ඇක්‍රිලික් පත්රය අපගේ දෛනික ජීවිතයේ විවිධ ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.

එය ප්‍රධාන වශයෙන් පහත පරිදි වර්ගීකරණය කර ඇත: වෙළඳ ප්‍රචාරණය, ගෘහ භාණ්ඩ සහ සැලසුම්, සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ, ප්‍රදර්ශනය, කොටස් බිත්ති සහ සැරසිලි, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ඉදිකිරීම්, වාහන සහ ප්‍රවාහන සහ ආරක්ෂණ පලිහ.

 • ආලෝකය සපයන
  ආලෝකය සපයන
 • වාහන සහ ප්‍රවාහන
  වාහන සහ ප්‍රවාහන
 • ආරක්ෂණ පලිහ
  ආරක්ෂණ පලිහ
 • ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ඉදිකිරීම්
  ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ ඉදිකිරීම්
 • කොටස් බිත්ති සහ සැරසිලි
  කොටස් බිත්ති සහ සැරසිලි
 • ප්රදර්ශනය
  ප්රදර්ශනය
 • සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ
  සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ
 • ගෘහභාණ්ඞ
  ගෘහභාණ්ඞ
 • වෙළඳ ප්රචාරණ
  වෙළඳ ප්රචාරණ

  උණුසුම් කාණ්ඩ