ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍សៀងហៃអេស៊ាងហៃអ៊ែរឡៃទី ២៧ (អេហ្វប៉ុបប៉ុប)

ពេលវេលា: 2019-03-15 ចុច៖ 123

យើងបានចូលរួម Apppexpo 2019 នៅសៀងហៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍សៀងហៃអេស៊ាងហៃអ៊ែរឡៃទី ២៧ (អេហ្វប៉ុបប៉ុប)

ស្តង់: ៥.១ ហ - -០៣៣៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៨-៣១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨

កន្លែងពិព័រណ៍៖ លេខ ៣៣៣ វិថីសុងហ្សេមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិសៀងហៃ។