ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍សៀងហៃអេស៊ាងហៃអ៊ែរទី ២៦ នឹងបង្ហាញពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ទី ៣

ពេលវេលា: 2017-03-18 ចុច៖ 132

យើងបានចូលរួម Apppexpo 2017 នៅសៀងហៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង:

ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍សៀងហៃអេស៊ាងហៃអ៊ែរទី ២៦ នឹងបង្ហាញពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ទី ៣

ស្តង់: 4.1H-A0229

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៨ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧

កន្លែងពិព័រណ៍៖ លេខ ៣៣៣ វិថីសុងហ្សេមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិសៀងហៃ។ (ខ្សែទី ២ ស្ថានីយ៍ផ្លូវស៊ូជីងខាងកើតផ្លូវលេខ ៥/៦ ដោយសៀងហៃមេត្រូ)