ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

សូមចុះហត្ថលេខាស៊ីណូឆ្នាំ ២០១៩ · SHENZHEN

ពេលវេលា: 2019-03-02 ចុច៖ 129

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី SIGN CHINA 2019 នៅទីក្រុងសិនជេនខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

សូមចុះហត្ថលេខាស៊ីណូឆ្នាំ ២០១៩ · SHENZHEN

ស្តង់៖ H6-C25

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២១-២៣ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩

ទីកន្លែងពិព័រណ៍៖ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ក្រុងសិនជិន