ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2019-09-27 ចុច៖ 141

យើងបានចូលរួម Sign China 2019 នៅសៀងហៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៩

ស្តង់: W2-B01

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៨-២០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១

ទីកន្លែង: មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្ដរជាតិសៀងហៃថ្មី

អាសយដ្ឋានៈលេខ ២៣៤៥ ផ្លូវឡុងយ៉ាងក្រុងសៀងហៃប្រូចិន