ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2017-09-27 ចុច៖ 124

យើងបានចូលរួម Sign China 2017 នៅសៀងហៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង:

ចុះហត្ថលេខាចិនឆ្នាំ ២០១៩

ស្តង់: W2-B01  

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៦-៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ 

ទីកន្លែងពិព័រណ៍៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្ដរជាតិសៀងហៃថ្មី

អាសយដ្ឋានៈលេខ ២៣៤៥ ផ្លូវឡុងយ៉ាងក្រុងសៀងហៃប្រូចិន