ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

SGI DUBAI ២០២០

ពេលវេលា: 2020-01-21 ចុច៖ 226

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី SGI DUBAI 2020 (ចុះហត្ថលេខានិងក្រាហ្វិករូបភាពមជ្ឈឹមបូព៌ា) ខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

SGI DUBAI ២០២០

ស្តង់: H8-E63

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១២-១៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

កន្លែងពិព័រណ៍៖ សាល ៣-៨ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម

មុន៖ REKLAMA ឆ្នាំ ២០១៩

បន្ទាប់: គ្មាន