ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

SGI DUBAI ២០២០

ពេលវេលា: 2018-01-23 ចុច៖ 118

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី SGI DUBAI 2018 (សញ្ញានិងរូបភាពមជ្ឈឹមបូព៌ា) នៅឌូបៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

SGI DUBAI ២០២០

ស្តង់: H8-G64

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១២-១៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

កន្លែងពិព័រណ៍៖ សាល ៣-៨ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម