ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

SGI DUBAI ២០២០

ពេលវេលា: 2017-01-24 ចុច៖ 137

យើងបានចូលរួមកម្មវិធី SGI DUBAI 2017 (សញ្ញានិងរូបភាពមជ្ឈឹមបូព៌ា) នៅឌូបៃខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

SGI DUBAI ២០២០

ស្តង់: H8-F03 

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៧ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧

កន្លែងពិព័រណ៍៖ អាគារ ៣-៨ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម