ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៧ អាល្លឺម៉ង់

ពេលវេលា: 2018-05-25 ចុច៖ 132

យើងបានចូលរួម FESPA 2018 អាឡឺម៉ង់នៅប៊ែរឡាំងខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៧ អាល្លឺម៉ង់ 

ស្តង់: សាល ៥.២-B២៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥-១៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨

អាស័យដ្ឋាន៖ Messe Berlin GmbH, Messedamm ២២, ១៤០៥៥ ទីក្រុងប៊ែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់