ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៧ អាល្លឺម៉ង់

ពេលវេលា: 2017-05-19 ចុច៖ 121

យើងបានចូលរួម FESPA 2017 នៅទីក្រុងហាំប៊ឺកខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង:

អេហ្វអេសអេភីអេស ២០១៧ អាល្លឺម៉ង់

ស្តង់: B6-A85

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៨-១២ ខែឧសភា

ទីកន្លែង៖ ទីក្រុង Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz ១,

២០៣៥៧ ហាំប៊ឺកប្រអប់សំបុត្រអាឡឺម៉ង់ ៣០ ២៤ ២៤ ៨០, ២០៣០៨ ហាំប៊ឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។