ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ ២០១៩ ញូវដេលី

ពេលវេលា: 2019-09-15 ចុច៖ 134

យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងញូដេលីខាងក្រោមនេះជាព័ត៌មានស្តង់របស់យើង។

ពិព័រណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ ២០១៩ ញូវដេលី

ស្តង់: សាល ១១, C២១៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៦-៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩

ទីកន្លែង: Pragati Maidan, New Delhi - ១១០០០១