ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ការគាំទ្រ>ការតាំងពិព័រណ៍

2019 Future Print

ពេលវេលា: 2019-07-20 ចុច៖ 192

We attended 2019 Future Print  in Sao Paulo, below is our booth information.

2019 Future Print

Booth: 1-208

Date: July 10~13,2019

Venue: Expo Center Nortre, Sao Paulo, Brazil 

Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme Zip Code: 02055-000 - São Paulo / SP

មុន៖ FESPA Global Print Expo 2019

បន្ទាប់: 2019 Media Expo New Delhi

ប្រភេទក្តៅ